Valukine ELISA试剂盒

该试剂盒采用夹心法ELISA原理,定量检测小鼠和人中的重要指标,并经过细胞培养上清液严格优化,保证了ELISA检测的灵敏度,重复性,特异性。

Catalog Description 说明书
VAL101 Human IL-1 beta Valukine ELISA Kit(1 KT) 下载
VAL102 Human IL-6 Valukine ELISA Kit(1 KT) 下载
VAL103 Human IL-8 Valukine ELISA Kit(1 KT) 下载
VAL104 Human IFN-gamma Valukine ELISA Kit(1 KT) 下载
VAL105 Human TNF-alpha Valukine ELISA Kit(1 KT) 下载
VAL106 Human VEGF Valukine ELISA Kit(1 KT) 下载
VAL110 Human IL-2 Valukine ELISA Kit(1 KT) 下载
VAL111 Human EGF Valukine ELISA Kit(1 KT) 下载
VAL112 Human IL-10 Valukine ELISA Kit(1 KT) 下载
VAL113 Human MMP-9 Valukine ELISA Kit(1 KT) 下载
VAL114 Human ST2/IL-33R Valukine ELISA Kit(1 KT) 下载
VAL115 Human IL-12 p70 Valukine  ELISA Kit  下载
VAL601 Mouse IL-1 beta Valukine ELISA Kit(1 KT) 下载
VAL602 Mouse IL-2 Valukine ELISA Kit(1 KT) 下载
VAL603 Mouse IL-4 Valukine ELISA Kit(1 KT) 下载
VAL604 Mouse IL-6 Valukine ELISA Kit(1 KT) 下载
VAL605 Mouse IL-10 Valukine ELISA Kit(1 KT) 下载
VAL606 Mouse IL-12p70 Valukine ELISA Kit(1 KT) 下载
VAL607 Mouse IFN-gamma Valukine ELISA Kit(1 KT) 下载
VAL608 Mouse VEGF Valukine ELISA Kit(1 KT) 下载
VAL609 Mouse/Rat TNF-A Valukine ELISA Kit(1 KT) 下载
VAL610 Mouse IL-17 Valukine ELISA Kit(1 KT) 下载
VAL611 Mouse/Rat/Porcine/Canine TGF-beta1 Valukine ELISA Kit(1 KT) 下载

Valukine与R&D Systems®其他ELISA试剂盒的区别

  Quantikine® Valukine DuoSet®
检测样本量 96 tests 96 tests 96 tests*15 plates
优化样本类型 血清血浆等多种生理样本 细胞上清液 细胞上清液
使用方便性 即开即用 即开即用 提供部分试剂