Assays for analytes represented in the Human Angiogenesis Antibody Array Kit

Analyte Quantikine® ELISA Kits DuoSet® ELISA Development Systems Quantikine® HS (High Sensitivity) ELISA Kits QuantiGlo® Chemiluminescent ELISA Kits
Activin A DAC00B DY338    
ADAMTS-1   DY2197    
Angiogenin DAN00 DY265    
Angiopoietin-1 DANG10 DY923    
Angiopoietin-2 DANG20 DY623    
Angiostatin/Plasminogen        
Amphiregulin   DY262    
Artemin   DY2589    
Tissue Factor/Factor III DCF300 DY2339    
CXCL16 DCX160 DY1164    
DPPIV/CD26   DY1180    
EGF DEG00 DY236    
EG-VEGF   DY1209    
Endoglin DNDG00 DY1097    
Endostatin/Collagen XVII DNST0 DY1098    
Endothelin-1 DET100     QET00B
FGF acidic DFA00B DY232    
FGF basic DFB50 DY233 HSFB00D  
FGF-4   DY235    
FGF-7/KGF DKG00 DY251    
GDNF   DY212    
GM-CSF DGM00 DY215 HSGM0  
HB-EGF   DY259    
HGF DHG00 DY294    
IGFBP-1   DY871    
IGFBP-2 DGB200 DY674    
IGFBP-3 DGB300 DY675    
IL-1 beta DLB50 DY201 HSLB00C QLB00B
CXCL8/IL-8 D8000C DY208 HS800 Q8000B
TGF-beta1 (LAP) DB100B DY240    
Leptin DLP00 DY398    
CCL2/MCP-1 DCP00 DY279    
CCL3/MIP-1 alpha DMA00 DY270    
MMP-8 DMP800 DY908    
MMP-9 DMP900 DY911    
NRG1-beta1   DY377    
Pentraxin 3 DPTX30 DY1826    
PD-ECGF        
PDGF-AA DAA00B DY221    
PDGF-AB/PDGF-BB DHD00C, DBB00 DY222, DY220    
Persephin        
CXCL4/PF4   DY795    
PlGF DPG00 DY264    
Prolactin DPRL00 DY682    
Serpin B5/Maspin        
Serpin E1/PAI-1 DSE100 DY1786    
Serpin F1/PEDF        
TIMP-1 DTM100 DY970    
TIMP-4 DTM400 DY974    
Thrombospondin-1 DTSP10 DY3074    
Thrombospondin-2 DTSP20 DY1635    
uPA DUPA00 DY1310    
Vasohibin        
VEGF DVE00 DY293B   QVE00B
VEGF-C DVEC00 DY752B